Al een stagiair

Wat moet de stagiair doen?

Als u al een stagiair heeft van Aventus, dan wilt u natuurlijk graag weten wat hij/zij moet doen tijdens de stage. Onderstaand kunt u informatie vinden over de planning, de tussen- /eindbeoordeling en de urenverantwoording.

Informatie bekijken vanuit de blik van de student? Bekijk dan de pagina:Informatie over je stage‘.

De stages op Aventus zijn meeloop stages. Het is dus niet verplicht om er een specifieke eindopdracht aan te koppelen. Het is vooral de bedoeling om lekker mee te draaien en goed te functioneren binnen het bedrijf. Daar hebben wij de volgende leerdoelen aan gekoppeld.

Na de stage:

 • Kun je op goede en respectvolle manier samenwerken met collega’s.
 • Kun je goed omgaan met feedback
 • Kun je de juiste (passende) communicatiemiddelen inzetten om samen te werken met collega’s
 • Kun je tijdig en de juiste een hulpvraag stellen
 • Kun je je gedragen naar de bedrijfscultuur
 • Kun je jezelf aan gemaakte afspraken houden
 • Kun je omgaan met werkdruk en de juiste prioriteiten stellen
 • Kun je werken volgens de binnen het bedrijf geldende procedures
 • Kun je een resultaat opleveren dat van goede kwaliteit is en voldoet aan de gestelde eisen.
 • Kun je effectief en efficiënt de juiste tools inzetten

Wat wordt er verwacht van u?

Als praktijkbegeleider wordt natuurlijk verwacht van u dat u de stagiair goed begeleidt in zijn werkzaamheden. Via de volgende link kunt u informatie vinden over de verwachtingen die wij hebben van het stagebedrijf op het gebied van werkzaamheden en begeleiden: Ik als praktijkbegeleider.

Planning stagiair

BPV1
Leerjaar 2 – semester 1 (start schooljaar (augustus) tot 20 weken later)

BPV2
Leerjaar 3 – semester 2 (start halverwege schooljaar (jan/feb) tot einde schooljaar)

Rollen

Tijdens de stage heeft de stagiair te maken met twee rollen. De BPV-docent en de praktijkbegeleider. De BPV-docent is de docent die de stagiair vanuit Aventus begeleidt. Hij overziet het proces en leidt dit in goede banen. Daarnaast is er de praktijkbegeleider. Dit is de begeleider vanuit uw bedrijf. Liefst is dit ook de persoon die de stagiair technisch begeleidt als hij/zij vragen heeft, zodat de praktijkbegeleider ook het beste de stagiair kan beoordelen.

Week Bijzonderheden
1 & 2 Start van de BPV periode; stagiair maakt kennis en oriënteert binnen het bedrijf.
Stagiair levert in: BPV-gegevensblad bij de BPV-docent
Wat moet de stagiair doen: de praktijkbegeleider binnen het bedrijf wijzen op deze pagina. Logboek bijhouden (elke week).
3 Stagiair levert in: opdracht “Oriëntatie op het BPV-bedrijf” bij BPV-docent
4 Stagiair levert in: opdracht “POP en PvA”bij de BPV-docent
4 t/m 7 Stagiair levert in: concept stageopdrachten
BPV-docent maakt afspraak voor tussengesprek
7 Stagiair levert in: concept stageverslag bij de BPV-docent
8 t/m 10 Stagiair heeft een terugkomdag op school.
8 t/m 10 Tussengesprek vindt plaats
Stagiair levert in: beoordelingsformulier en verslag tussengesprek bij de BPV-docent
BPV-docent maakt afspraak voor eindgesprek
14 t/m 16  Stagiair levert in: concept stageverslag bij de BPV-docent
16 Eindgesprek samen met u en de BPV-docent vindt plaats
Wat moet de stagiair doen: verslag maken van eindgesprek en samen met beoordelingsformulier opnemen in het stageverslag
17  Stagiair levert in: definitief stageverslag bij de BPV-docent
18 Kijk samen met de stagiair of hij/zij voldoende stage uren heeft gemaakt. Als er te weinig uren gemaakt zijn gaat u samen met de stagiair en de BPV-docent in overleg.

Tevens mogelijkheid voor de stagiair van het inhalen van opdrachten en herkansingen.

19 De stagiair rond de werkzaamheden voor het bedrijf af en bespreekt met u wanneer zijn laatste stagedag is.

Tevens mogelijkheid voor de stagiair van het inhalen van opdrachten en herkansingen.

20 In deze week plant u met de stagiair de laatste stagedag waarna de stagiair de stage afsluit.

Tussen- en eindgesprek

Gedurende de stage wordt er tweemaal een gesprek gevoerd met u, de stagiair en de BPV-docent van de stagiair. Eén keer halverwege de stageperiode (tussengesprek) en aan het einde van de stageperiode; het eindgesprek.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op het gesprek stuurt de stagiair het stageverslag op naar zijn BPV-docent (let op: het verslag moet eerst goedgekeurd worden door de praktijkbegeleider van het bedrijf, zie ook kopje ‘verslag’). Ook het logboek moet door de stagiair mee gestuurd worden.

Beoordeling
De BPV-docent vult samen met de praktijk begeleider de criteria in het BPV-beoordelingsformulier in. Tijdens het gesprek wordt voortgang van de stage besproken aan de hand van het beoordelingsformulier. Tijdens het gesprek maakt de stagiair aantekeningen.

Verslag
Na afloop van het gesprek verwerkt de stagiair hetgeen dat besproken is in het stageverslag. Ook het ondertekende beoordelingsformulier wordt opgenomen in het stageverslag.

Afronding bij eindgesprek
Bij het eindgesprek wordt aanvullend op hetgeen hierboven beschreven is, ook het BPV-eindbeoordelingsformulier ingevuld (kopje eindgesprek).

Urenverantwoording & logboek

Om het leerproces tijdens de BPV goed te kunnen volgen wordt dagelijks door de stagiair een logboek bijgehouden. Om tot een optimale begeleiding te kunnen komen, moeten de praktijkbegeleider en de BPV-docent te allen tijde in het logboek van de stagiaire kunnen kijken. De stagiair deelt het logboek dus via OneDrive met de praktijkbegeleider en de BPV-docent! Aan het eind van de stage voegt de stagiair het logboek als bijlage toe aan het stageverslag.

Criteria

Het logboek van de stagiair moet aan de onderstaande criteria voldoen.

 • De naam van het BPV bedrijf is genoemd
 • De naam van de student is genoemd
 • De datum is genoemd
 • De werktijden zijn genoemd
 • Alle verrichte werkzaamheden zijn globaal beschreven
 • Afwijkingen van de planning worden aangegeven
 • Problemen (en de aanpak daarvan) die ontstaan tijdens de uitvoering van opdrachten worden beschreven
 • De leerervaringen m.b.t. de afgesproken verbeterpunten zijn gedetailleerd beschreven
 • Eventuele afspraken zijn vermeld
 • Het logboek is geschreven in de voltooide tijd
 • De spelling is gecontroleerd