Meteen naar de inhoud
Home » Creatieve Technologie » Software Developer » Alles over de stage

Alles over de stage

Een belangrijk deel van je opleiding is het leren werken in een bedrijf. Daarom ga je op stage, dat we ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) noemen. Gedurende de opleiding Software Developer ga je twee keer een semester (half jaar) op stage. Op deze pagina lees je alles over de BPV.

Inhoudsopgave

Planning van de BPV

BPV1
Leerjaar 2 – semester 1 (start schooljaar (augustus) tot 20 weken later)

BPV2
Leerjaar 4 – semester 2 (start halverwege schooljaar (jan/feb) tot einde schooljaar)

WeekBijzonderheden
1Start van je BPV periode; kennismaken en oriënteren
Lezen: deze pagina
Inleveren: BPV-gegevensblad bij je BPV-docent
Doen: je praktijkbegeleider wijzen op deze pagina. Logboek bijhouden (elke week).
3Inleveren: opdracht “Oriëntatie op het BPV-bedrijf”
4Inleveren: opdracht “POP en PvA” bij je BPV-docent
4…7Inleveren: concept stageopdrachten
BPV-docent maakt afspraak voor tussengesprek
7Inleveren: concept stageverslag bij je BPV-docent
8…10Terugkomdag op school, uitnodiging volgt
8…10Tussengesprek vindt plaats
Inleveren: beoordelingsformulier en verslag tussengesprek bij je BPV-docent
BPV-docent maakt afspraak voor eindgesprek
14…16Inleveren: concept stageverslag bij je BPV-docent
16Eindgesprek vindt plaats
Doen: verslag maken van eindgesprek en samen met beoordelingsformulier opnemen in stageverslag
17Inleveren: definitief stageverslag bij je BPV-docent

Opdrachten

Oriëntatie op het BPV-bedrijf

Tijdens de BPV leer je niet alleen functioneren als software developer, maar ook als werknemer in een arbeidsorganisatie. Deze opdracht helpt je hier zicht op te krijgen. De uitwerking van de opdracht verwerk je in je stageverslag.

1. Het BPV-bedrijf

Je maakt tijdens je BPV deel uit van een bedrijf. Dat betekent dat jij een bijdrage levert aan het doel van het bedrijf. Dat moet gebeuren binnen de door het bedrijf opgestelde kaders. Daarom is het nuttig te weten wat het doel en het beleid is van het bedrijf waar je werkt.

Opdracht
Verzamel informatie over het bedrijf waar je werkt. Deze informatie moet betrekking hebben op de volgende punten:

 • De ondernemingsvorm van het bedrijf;
 • De doelstellingen van het bedrijf;
 • De wijze waarop het bedrijf zijn doelstellingen tracht te bereiken (het beleid dus);
 • De producten en/of diensten van het bedrijf.

Verwerk deze informatie tot een inleidend verhaal over het BPV-bedrijf. Het is goed als je je verhaal illustreert met foto’s van het bedrijf. Teken het organisatieschema van het BPV-bedrijf. Laat duidelijk zien welke functie jij inneemt.

2. Functies binnen de (ICT-)afdeling

Iemand die werkt, wil weten welke plaats de afdeling waarin hij werkt inneemt binnen de organisatie. Daarbinnen wil hij weten welke plaats hijzelf inneemt. Zo krijgt hij inzicht in de mate waarin de afdeling én hijzelf bijdraagt aan het organisatiedoel.

Daartoe moet hij duidelijk zicht hebben op de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afdeling, i.c. het afdelingshoofd, de collega’s en zichzelf.

Bij de uitvoering van opdrachten is het eveneens van belang te weten wat hij wel en niet moet doen, waar hij wel en niet aansprakelijk voor is en waar hij wel en niet over mag beslissen. Hij kan dan hiernaar handelen.

De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in functieomschrijvingen.

Opdracht
Beschrijf de afdeling waar jij werkzaam bent en geef de functieomschrijvingen van de functionarissen op de afdeling (ook die van jezelf). In de beschrijving komen de volgende punten aan bod:

 • Hoe groot is de afdeling;
 • Welke producten/diensten levert deze afdeling;
 • Hoe dragen deze producten/diensten bij aan het organisatiedoel (zie taak 0.1).
 • Wie is het afdelingshoofd;
 • Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft deze functionaris;
 • Met wie moet hij overleg voeren en waarover.
 • Welke functionarissen werken er nog meer op deze afdeling;
 • Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben deze verschillende functionarissen;
 • Met wie moeten zij overleg voeren en waarover.

Verwerk deze informatie tot een beschrijving van de functies op de (ICT-)afdeling. Vergeet jezelf daarbij niet!

POP & PvA

Als software developer moet je je altijd blijven ontwikkelen. Daarbij biedt een persoonlijk opleidingsplan (POP) met doelen en een plan van aanpak houvast.

Onderdeel van je stage is dan ook dat je voor jezelf een aantal doelen formuleert, waaraan je tijdens deze periode gaat werken. Deze doelen leg je vast in de pop en het plan van aanpak. Gebruik het voorbeelddocument als vertrekpunt.

De POP en het PvA bespreek je met je stagebegeleider en je levert het in bij je BPV-docent. In de planning zie je wanneer je dat moet doen. Tijdens de gesprekken bespreek je in hoeverre de doelen zijn behaald.

Stageopdrachten

Tijdens de stage voer je werkzaamheden uit die te maken hebben met jouw toekomstige beroep. Elk van die werkzaamheden kun je koppelen aan de kerntaken en werkprocessen zoals die beschreven staan in het Kwalificatiedossier Software Developer; jouw opleiding.

B1-K1 Realiseert software
B1-K1-W1 Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
B1-K1-W2 Ontwerpt software
B1-K1-W3 Realiseert (onderdelen van) software
B1-K1-W4 Test software
B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor de software
B1-K2 Werkt in een ontwikkelteam
B1-K2-W1 Voert overleg
B1-K2-W2 Presenteert het opgeleverde werk
B1-K2-W3 Reflecteert op het werk

Opdracht
1. Formuleer samen met je praktijkbegeleider drie opdrachten. Elke opdracht moet betrekking hebben op minimaal één werkproces.
2. Vul voor elke opdracht een Opdrachtformulier in.
3. Stuur het formulier op naar je BPV-docent.
4. Na goedkeuring ga je aan de slag met de uitvoering. Houd je werkzaamheden goed bij.
5. In je stageverslag beschrijf je hoe je de opdracht hebt uitgevoerd en welk resultaat je hebt behaald.

Stageverslag

Je werkt tijdens je hele stage aan je stageverslag. Er zijn verschillende momenten waarop je het verslag moet inleveren bij je BPV-docent. LET OP: laat je verslag altijd eerst lezen door je praktijkbegeleider voordat je hem opstuurt naar je BPV-docent!!

De inhoud van je stageverslag

In je stageverslag komen de volgende onderdelen:

 • Voorblad
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Documentatie van de sollicitatie
 • Oriëntatie op het BPV-bedrijf
 • Verslag van het tussengesprek
 • Drie ingevulde opdrachtformulieren
 • Uitwerking van de drie stageopdrachten
 • Urenverantwoording en Stagelogboek
 • Verslag van het eindgesprek
 • Enquête en evaluatie BPV

Vanzelfsprekend zorg je ervoor dat het verslag er netjes en verzorg uitziet, maak je gebruik van koppen en Word-functies zoals paginanummers en gegenereerde inhoudsopgave.

Tussen- en eindgesprek

Gedurende je stage wordt er tweemaal een gesprek gevoerd met jou, je praktijkbegeleider en je BPV-docent. Eén keer halverwege de stageperiode (tussengesprek) en aan het einde van je stageperiode; het eindgesprek.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op het gesprek stuur je je stageverslag op naar je BPV-docent (let op: eerst laten goedkeuren door je praktijkbegeleider, zie ook stageverslag). Stuur ook je logboek mee.

Beoordeling
In overleg met je praktijkbegeleider vul de criteria in het BPV-beoordelingsformulier in. Tijdens het gesprek wordt voortgang van je stage besproken aan de hand van het beoordelingsformulier. Maak tijdens het gesprek aantekeningen.

Verslag
Na afloop van het gesprek verwerk je hetgeen besproken is in je stageverslag. Ook het ondertekende beoordelingsformulier neem je op in je stageverslag.

Afronding bij eindgesprek
Bij het eindgesprek wordt aanvullend op hetgeen hierboven beschreven is, ook het BPV-eindbeoordelingsformulier ingevuld.

Urenverantwoording & logboek

Om het leerproces tijdens de BPV goed te kunnen volgen wordt dagelijks een logboek bijgehouden. Om tot een optimale begeleiding te kunnen komen, moeten je praktijkbegeleider en je BPV-docent te allen tijde in je logboek kunnen kijken. Deel je logboek dus via OneDrive met hen! Aan het eind van je stage voeg je je logboek als bijlage toe aan je stageverslag.

Tip: gebruik het Format Stagelogboek!

Criteria
Het logboek moet aan de onderstaande criteria voldoen.

 • De naam van het BPV bedrijf is genoemd
 • De naam van de student is genoemd
 • De datum is genoemd
 • De werktijden zijn genoemd
 • Alle verrichte werkzaamheden zijn globaal beschreven
 • Afwijkingen van de planning worden aangegeven
 • Problemen (en de aanpak daarvan) die ontstaan tijdens de uitvoering van opdrachten worden beschreven
 • De leerervaringen m.b.t. de afgesproken verbeterpunten zijn gedetailleerd beschreven
 • Eventuele afspraken zijn vermeld
 • Het logboek is geschreven in de voltooide tijd
 • De spelling is gecontroleerd

Burgerschap tijdens stage

Let op: dit geldt alleen voor je eerste stage, de BPV1.

Je gaat tijdens je stage een viertal thema’s voor Burgerschap onderzoeken:

 • Thema 5 ARBO-wet
 • Thema 6 CAO
 • Thema 7 Medezeggenschap
 • Thema 8 Sociale partners

Hiervoor ga je bij het stagebedrijf onderstaande opdrachten maken. Deze lever je tijdens of aan het eind van je stageperiode in bij de docent Burgerschap via TrajectPlanner.

Thema 5 ARBO-wet

 • Onderzoek je werkplek op het gebied van ergonomie.
 • Zoek de eisen op die gesteld worden aan een kantoorwerkplek.
 • Onderzoek of jouw werkplek voldoet aan deze eisen.
 • Geef in een overzicht de gestelde eisen weer en of jouw werkplek daaraan voldoet.

Beantwoord onderstaande vragen:

 1. Wat doet een BHV’er? Hoe is er binnen jouw stagebedrijf rekening gehouden met gezondheidsbedreigende situaties?
 2. Wat zijn risicofactoren in jouw beroep?
 3. Wat vind je het grootste risico’s van je lijstje?
 4. Wat kan een werkgever doen om deze risico’s te verkleinen?
 5. Wat kun je zelf doen om deze risico’s te beperken?
 6. Hoe kun je als werknemer zorgen voor een veilige en prettige werksituatie?

Thema 6 CAO

Heeft jouw BPV-bedrijf een CAO? Vraag of je een exemplaar mag inzien of zoek deze op via internet.

Beantwoord dan de volgende vragen (eventueel met behulp van een collega):

 1. Tot welke sector behoort jouw stagebedrijf?
 2. Wanneer is de CAO ingegaan en hoe lang is deze nog geldig?
 3. Wat is er in de CAO afgesproken over salaris?

Heeft jouw stagebedrijf geen CAO? Vraag dan of je een standaardarbeidsovereenkomst mag inzien.

Beantwoord de volgende vragen over een arbeidsovereenkomst bij je stagebedrijf:

 1. Wat staat er in over salaris?
 2. Wat staat er in over werktijden?
 3. Wat staat er in over pensioen?
 4. Hoe het zit met arbeidsduur en toeslagen in jouw beroep;
 5. Hoeveel vakantiedagen je krijgt;
 6. Waarvoor je extra vrij dagen kunt opnemen;
 7. Hoe lang de opzegtermijn is als je ander werk wilt?
 8. Wat is de bedoeling van een proefperiode?
 9. Kan een werkgever een vaste aanstelling zomaar beëindigen? En een werknemer?
 10. Noem drie verplichtingen van een werkgever en drie van een werknemer.

Thema 7 Medezeggenschap

 1. Hoeveel werknemers heeft jouw stagebedrijf?
 2. Is er in jouw stagebedrijf een ondernemingsraad (OR)?

Zo ja:

 1. Wat is de samenstelling van de OR?
 2. Hoe gaat de verkiezing van de OR in zijn werk?
 3. Wat heeft de OR van invloed op de bedrijfsvoering?
 4. Hoe kun je als werknemer medezeggenschap krijgen over de bedrijfsvoering?

Zo nee:

 1. Hoe kun je dan als werknemer medezeggenschap krijgen over de bedrijfsvoering?
 2. Hoe is het overleg tussen directie/eigenaar en de werknemers?
 3. Wie bepaalt welke doelen het bedrijf stelt?
 4. Worden de werknemers hierin betrokken? En hoe?

Thema 8 Sociale partners

 1. Welke vakbond(en) is/zijn er voor jouw toekomstige beroep?
 2. Wat kan deze vakbond voor jou betekenen?
 3. Wat is het algemene doel van een vakbond?
 4. Hoeveel werknemers in Nederland zijn er lid van een vakbond?
 5. Wat kost een lidmaatschap van een vakbond?
 6. Wat kan een vakbond voor jou persoonlijk betekenen?
 7. Wat is de grootste werkgeversorganisatie?
 8. Wat doet een werkgeversorganisatie?
 9. Is jouw stagebedrijf aangesloten bij een werkgeversorganisatie?

Vragen

Heb je vragen over je stage, kijk dan eerst even in de Veelgestelde Vragen. Staat het antwoord daar niet bij, neem dan contact op met je BPV-docent.

Tags: